Nghị Định 73/2019 Quy định mới về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT có hiệu lực từ đầu năm 2020

04/03/2020 10:01 | : 129

Nghị định 73/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành sẽ thay thế Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và bãi bỏ Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước.

Nghị định 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý các hoạt động ứng dụng CNTT sau đây: Dự án ứng dụng CNTT sử dụng kinh phí chi đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước; các hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước (*).

Đối với dự án ứng dụng CNTT sử dụng hỗn hợp nhiều nguồn vốn khác nhau trong đó vốn ngân sách nhà nước chiếm tỷ lệ từ 30% trở lên hoặc lớn nhất trong tổng mức đầu tư của dự án, thực hiện theo các quy định tại Nghị định này.

Đối với các hoạt động ứng dụng CNTT quy định tại (*) của cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ trên cơ sở đề xuất và kiến nghị của cơ quan có dự án, phù hợp với tính chất đặc thù của dự án và pháp luật nước sở tại.

Đối với các dự án ứng dụng CNTT đầu tư theo hình thức đối tác công tư, thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Các hoạt động ứng dụng CNTT thuộc diện bí mật nhà nước không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

Nghị định 73/2019/NĐ-CP áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Khuyến khích tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn khác áp dụng các quy định tại Nghị định này.

Việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, thiết kế và triển khai thực hiện dự án ứng dụng CNTT phải tuân thủ Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ hoặc Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh hiện hành.

Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của bộ, cơ quan trung ương, địa phương quy định tại Luật CNTT phải bảo đảm khả năng kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu theo quy định./.

Tin tức liên quan